Potrápte si hemisféry, zrýchli vám to mozog

Už ste asi počuli, že ľudský mozog sa delí na dve polovice, ľavú a pravú hemisféru. Pravá hemisféra zodpovedá za neverbálnu komunikáciu, pohyb v priestore, emócie, dojmy, intuíciu, analýzu priestoru. Spracúva informácie v celku. Platí pravidlo, že pravá hemisféra kontroluje ľavú časť tela a naopak. Ľavá hemisféra je dominantnejšia ako pravá. Má na starosti reč, číselné operácie, komplexné pohyby, používa sekvenčnú analýzu. Zameriava sa na detaily, logické myslenie.

Menej známe však je, že výkon mozgu nezávisí len od počtu neurónov, ale ešte viac od ich vzájmného prepájania - synapsií. A že neuróny sa neprepájajú iba v rámci jednej hemisféry ale aj medzi ľavou a pravou navzájom.

S jednou by ste daľeko nezašli

Predstavte si situáciu kedy človek používa len ľavú hemisféru. Ak by sa chcel dostať na nejaké miesto podľa mapy, rozdelil by si cestu na jednotlivé sekvencie. Vedel by, že musí ísť doprava, rovno, potom doľava... Ak by sa náhodou stratil, musel by sa opäť vrátiť k poslednému bodu ktorý si pamätal. A znova aplikovať jednotlivé sekvencie.

Človek s pravou hemisférou by sa naopak riadil na základe celkového dojmu, intuície, pamätal si zhruba jednotlivé body. Ak by sa stratil, nepotrebuje sa vrátiť na nejaké známe miesto.

Všimnime si tiež vnímanie informácií pri telefonovaní. Ak si dáme mobil k ľavému uchu, všetky informácie idú do pravej hemisféry a tým pádom citlivo vnímame emócie, intonáciu hlasu. Po priložení mobilu k pravému uchu idú informácie do ľavej hemisféry a dobre chápeme obsahu výpovede, čo človek na druhej strane hovorí.

To, aké sú dôležité obe časti mozgu, vidíme na Syndróme zanedbávania ľavej polovice zorného poľa. Pri poškodení pravej hemisféry sa môže stať, že človek uvidí svet okolo seba podobne ako je na tomto obrázku. Fyi, kreslil ho skutočný pacient.

Naučte sa spracovávať informácie opačne 

Schopnosť cieleného zapojenia ľavej alebo pravej hemisféry podľa požiadaviek prostredia zvyšuje flexibilitu človeka. Spôsob, akým používame naše hemisféry, podstatne ovplyvňuje našu osobnosť a správanie. Každý máme tendenciu spracovávať informácie určitým spôsobom, teda aj určitou hemisférou. Všímajte si, ktorá časť mozgu je u vás dominantná a snažte sa používať čo najviac tú druhú.

Existuje 5 spôsobov spracovávania informácií, ktoré sú rozdielne pre každú hemisféru. Zamerajte sa na váš menej dominantný štýl a naučte sa ho vylepšiť.
 

1. Lineárne vs holistické

 • Ľavá časť mozgu spracováva informáciu lineárnym spôsobom
 • Postupuje od časti k celku
 • Vezme časti, zoradí ich, utriedi ich logicky, potom vytvorí závery.
 • Pravá časť postupuje od celku k častiam – holisticky, celostne.
 • Vidí najskôr veľký obraz, nie detaily.

 

2. Sekvenčné vs. náhodné

 • Ľavá časť mozgu postupuje sekvenčne
 • Tvorí zoznamy a postupnosti úloh
 • Plánuje a sleduje plnenie
 • Pravá časť postupuje náhodne = bez priorít
 • Má rozpracovaných naraz viacero úloh

 

3. Symbolické vs. konkrétne

 • Ľavá časť mozgu spracováva symboly a abstraktné pojmy
 • Pravá časť chce konkrétne veci (vidieť, počuť, cítiť, dotýkať sa reálnych objektov)
 • Pravohemisférni ľudia chcú vidieť kontext, chcú vidieť, ako vec funguje

 

4. Logické vs. intuitívne

 • Ľavá časť mozgu získava informácie jednu po druhej
 • Vyvodzuje z nich logické závery
 • Pravá časť používa intuíciu
 • Vníma kontext a celkový význam
 • Má napr. pocit, že niečo "spolu sedí".
 • Má pocit, ktoré odpovede sú správne (a zvyčajne je to naozaj tak)
 • Začne s odpoveďou a spätne ju zdôvodňuje

 

5. Verbálne vs. neverbálne

 • Ľavá časť mozgu sa vyjadruje slovne
 • Doslovne si pamätá texty, básne a pod.
 • Pamätá si, čo bolo povedané
 • Pravá časť chápe celkový zmysel
 • často nevie nájsť správne slová
 • Pamätá si vizuálne obrazy, emócie a pod.
creative-brain2.pngVyskúšajte jednoduché cvičenia a potrápte hemisféru

Zahrajte sa na ľaváka. Skúste občas vykonávať bežné denné činnosti ľavou rukou. Možno zostanete prekvapení, že to vôbec nie je také jednoduché. Alebo keď budete najbližšie telefonovať. Držte telefón pri ľavom uchu a po skončení hovoru ho stručne popíšte. Neskôr, počas druhého hovoru, držte telefón pri pravom uchu a opäť ho stručne popíšte. Je medzi popismi rozdiel? Vnímate telefónne hovory odlišne?

Naša rada na záver

Snažte sa zapájať do činnosti obidve hemisféry. Všímajte si, ktoré funkcie používate menej a práve na tieto funkcie sa cielene zameriavajte. Aplikácia týchto málo používaných funkcií vám pomôže aktivovať menej dominantnú hemisféru. Využívajte ju intenzívnejšie a mozog sa vám odvďačí vytváraním nových a nových synapsií. A možno budete myslieť rýchlejšie :)

(LK)

Článok je spracovaný z prednášky PhDr. Mariána Špajdela, Ľavá a pravá hemisféra. Prednáška odznela 20. mája 2014 na Dni otvorených dverí Worl of Brain.