Tréningový a diagnostický program pre športovcov zameraný na rozvoj potrebných funkcií mozgu (kognitívnych funkcií) s využitím moderných technológií. Program je svojím nastavením jedinečný, s veľkou mierou flexibilného prispôsobenia individuálnym potrebám športovca. Vyvíjaný je odborníkmi a špecialistami z oblasti neurovied a psychológie. Program mapuje reálnu kondíciu mozgu a pomáha ju rozvíjať s postupným nástupom a intenzifikáciou. Program nezasahuje do zaužívaného tréningového plánu a postupov športovcov.

Tréning kognitívnych funkcií

Kognitívne funkcie súvisia s činnosťou mozgu a majú dôležitý význam pre kvalitu života každého človeka. Dostatočná úroveň kognitívnych funkcií má priamy vplyv na dosahovanie špičkových športových výkonov. Za kľúčovú funkciu pre každého športovca je považovaná úroveň pozornosti. Ďalšie dôležité sú jeho reakčné schopnosti, schopnosť spracovania stresu, krátkodobá pamäť a periférne videnie. 

Kognitívne funkcie je možné zlepšovať prostredníctvom tréningu. Prostredníctvom moderných technológií (na princípe Biofeedback) je možné objektívne zmerať ich úroveň a priebežne monitorovať progres. Tréning má športovcovi poskytnúť okamžitú spätnú väzbu o ich stave a možnosť tento stav efektívne rozvíjať.

Tréningom kognitívnych funkcií možno dosiahnuť výrazne zlepšenie aj vtedy, keď fyziologické schopnosti športovca už dosahujú svoje maximum.

Pre koho je určený

  • výkonnostní a vrcholoví športovci
  • mladých talentovaných športovcov
  • športové kluby a organizácie
  • športovci so záujmom rozvíjať sa

NAČO SA ZAMERIAVA

  • Pozornosť
  • Reakčné schopnosti
  • Zvládanie stresu

Brain Sport je zameraný primárne na kognitívne funkcie, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri väčšine športových disciplín. Každú z týchto oblastí je možné komplexne monitorovať a tréningy sú nastavené na spoznanie a rozvoj rôznych jej aspektov.

Sekundárne sa program zaoberá ďalšími oblasťami: krátkodobá pamäť, rozhodovacia zložka, periférne videnie, koordinácia oči - ruky, selektívna pozornosť, intenzita pozornosti.

AKO to vyzerá

1. Zber požiadaviek

- od organizácie, trénera a športovca slúži na nastavenie tréningového procesu. Zber prebehne dotazníkovým spôsobom a konzultáciou.

2. Diagnostika

- súbor testov, cvičení, technológií na exaktné zmeranie stavu športovca. Poskytuje súbor užitočných dát pre športovca, trénera, organizáciu a na samotné nastavenie tréningu. Pred tréningom každý športovec absolvuje vstupnú diagnostiku, ktorá slúži na získanie vstupných údajov pre nastavenie samotného tréningu. Po skončení tréningov sa vypracuje výstupná diagnostika, ktorá ukazuje progres športovca.

Diagnostika v tomto prevedení nenahrádza klinické vyšetrenie. Diagnostiku je možné realizovať aj samostatne, bez nadväzujúceho tréningu a výstupom je súbor údajov, ktoré vytvárajú alebo dopĺňajú profil športovca

Súčasťou diagnostiky a tréningu je aj monitorovanie subjektívneho stavu športovca na začiatku stretnutia, dotazníkovou formou. Analýza a vyhodnotenie ukazovateľov subjektívneho stavu slúži k identifikácii tých oblastí, ktoré majú významný vplyv na úroveň kognitívnych fukcií.

3. Tréning

- využíva technológie a cvičenia na monitorovanie a rozvoj kognitívnych fukcií. Prebieha hlavne individuálnou formou. Súčasťou tréningu je karta športovca, ktorá slúži ako záznamový prostriedok. Nastavenie tréningu je jedinečné pre každého športovca a zohľadňuje jeho kognitívnu úroveň, aktuálnu situáciu a potreby.

Samotný tréning má sebapoznávací a rozvojová charakter. Venuje sa niektorej z primárnych tém: pozornosti, reakčným schopnostiam a zvládanie stresu. Ostatné témy môžu byť súčasťou niektorej z týchto tém.

4. Výstupná správa

- po skončení tréningov a absolvovaní výstupnej diagnostiky sa vytvára Výstupná správa pre športovca. Obsahuje celkové vyhodnotenie celého tréningového programu Brain Sport.

Objektívne hodnotenie - výsledky sa zisťujú prostredníctvom moderných technológií a iných meracích zariadení. Získané informácie je možné porovnávať s dátami a ukazovateľmi, ktoré sleduje daná organizácia, športovec.

Subjektívne hodnotenie - prebieha prostredníctvom vyhodnotenia konzultanta a športovca. Zisťuje sa transfer pozitívnych vplyvov do športového procesu, reálnych situáci. Vyžaduje sebakontrolu účastníka počas práce na tréningoch a v reálnych situáciach.

AKo začať

Základný program
Je to úvodný program, ktorý slúži na zmapovanie vašich kognitívnych funkcií pomocou diagnostiky. Na druhom stretnutí prebieha interpretácia výsledkov z diagnostiky. Športovec dostane komplexnú výstupnú správu o úrovni svojich schopností.
Výstupná správa zahŕňa všetky hlavné témy - pozornosť, reakčné schopnosti a mieru stresu. Po interpretácii nasleduje prvý zoznamovací tréning, ktorý je individuálne prispôsobený športovcovi na základe výsledkov diagnostiky.
 

Tréningový program
Dlhodobý program no rozvoj požadovaných oblastí, ktoré potrebuje športovec rozvíjať. Pri nastavovaní sa prikladá dôraz aby bol prispôsobiteľný potrebám športovca a zľaditeľný s jeho tréningovým a súťažným cyklom. Minimálne množstvo po ktorých má zmysel robiť priebežnú/výstupnú diagnostiku je 10 tréningov.