AKO to vyzerá

1. Zber požiadaviek

- od organizácie, trénera a športovca slúži na nastavenie tréningového procesu. Zber prebehne dotazníkovým spôsobom a konzultáciou.

2. Diagnostika

- súbor testov, cvičení, technológií na exaktné zmeranie stavu športovca. Poskytuje súbor užitočných dát pre športovca, trénera, organizáciu a na samotné nastavenie tréningu. Pred tréningom každý športovec absolvuje vstupnú diagnostiku, ktorá slúži na získanie vstupných údajov pre nastavenie samotného tréningu. Po skončení tréningov sa vypracuje výstupná diagnostika, ktorá ukazuje progres športovca.

Diagnostika v tomto prevedení nenahrádza klinické vyšetrenie. Diagnostiku je možné realizovať aj samostatne, bez nadväzujúceho tréningu a výstupom je súbor údajov, ktoré vytvárajú alebo dopĺňajú profil športovca

Súčasťou diagnostiky a tréningu je aj monitorovanie subjektívneho stavu športovca na začiatku stretnutia, dotazníkovou formou. Analýza a vyhodnotenie ukazovateľov subjektívneho stavu slúži k identifikácii tých oblastí, ktoré majú významný vplyv na úroveň kognitívnych fukcií.

3. Tréning

- využíva technológie a cvičenia na monitorovanie a rozvoj kognitívnych fukcií. Prebieha hlavne individuálnou formou. Súčasťou tréningu je karta športovca, ktorá slúži ako záznamový prostriedok. Nastavenie tréningu je jedinečné pre každého športovca a zohľadňuje jeho kognitívnu úroveň, aktuálnu situáciu a potreby.

Samotný tréning má sebapoznávací a rozvojová charakter. Venuje sa niektorej z primárnych tém: pozornosti, reakčným schopnostiam a zvládanie stresu. Ostatné témy môžu byť súčasťou niektorej z týchto tém.

4. Výstupná správa

- po skončení tréningov a absolvovaní výstupnej diagnostiky sa vytvára Výstupná správa pre športovca. Obsahuje celkové vyhodnotenie celého tréningového programu Brain Sport.

Objektívne hodnotenie - výsledky sa zisťujú prostredníctvom moderných technológií a iných meracích zariadení. Získané informácie je možné porovnávať s dátami a ukazovateľmi, ktoré sleduje daná organizácia, športovec.

Subjektívne hodnotenie - prebieha prostredníctvom vyhodnotenia konzultanta a športovca. Zisťuje sa transfer pozitívnych vplyvov do športového procesu, reálnych situáci. Vyžaduje sebakontrolu účastníka počas práce na tréningoch a v reálnych situáciach.

AKo začať

Základný program
Je to úvodný program, ktorý slúži na zmapovanie vašich kognitívnych funkcií pomocou diagnostiky. Na druhom stretnutí prebieha interpretácia výsledkov z diagnostiky. Športovec dostane komplexnú výstupnú správu o úrovni svojich schopností.
Výstupná správa zahŕňa všetky hlavné témy - pozornosť, reakčné schopnosti a mieru stresu. Po interpretácii nasleduje prvý zoznamovací tréning, ktorý je individuálne prispôsobený športovcovi na základe výsledkov diagnostiky.
 

Tréningový program
Dlhodobý program no rozvoj požadovaných oblastí, ktoré potrebuje športovec rozvíjať. Pri nastavovaní sa prikladá dôraz aby bol prispôsobiteľný potrebám športovca a zľaditeľný s jeho tréningovým a súťažným cyklom. Minimálne množstvo po ktorých má zmysel robiť priebežnú/výstupnú diagnostiku je 10 tréningov.