Informácia o spracovaní osobných údajov

spoločnosťou World of Brain a.s.,  Lýcejná 4, 811 03  Bratislava, IČO: 47 254 696

Vaše osobné údaje sú našou spoločnosťou spracovávané v súlade s aktuálnymi predpismi, a to podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ZOOU).

 

Prevádzkovateľ: World of Brain a.s., Lýcejná 4, 811 03  Bratislava , IČO: 47 254 696, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka: 5961/B, Kontakty: +421 908 718 233, e-mail: info@wob.sk, web: www.wob.sk

 

Údaje ktoré od Vás požadujeme, uchovávame a spracovávame:

·      Registráciou na školenie, tréning alebo kurz nám poskytujete nasledovné údaje: titul, meno, priezvisko, rok narodenia, fakturačné údaje, e-mail, telefón

·      Vaše osobné údaje sú využívané za účelom zákonného spracovania v zmysle zmluvného vzťahu

·      Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou smernicou prevádzkovateľa

·      Prístup k Vašim osobným údajom budú mať len osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou smernicou prevádzkovateľa

·      Doba uchovávania údajov sú 2 roky od ukončenia zmluvného vzťahu ak nám zákon neukladá inak

·      Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje

·      Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Práva dotknutých osôb podľa zákona o ochrane údajov

·      Na vyžiadanie Vás budeme informovať, či a ktoré Vaše osobné údaje sú spracúvané

·      Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte právo  na prístupopravuvymazanieobmedzenie spracúvaniaprenosnosťnamietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov

·      Môžete taktiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli a vznášať námietky voči spracúvaniu

 

Na tieto účely nás môžete kedykoľvek kontaktovať e-mailom zaslaným na adresu info@wob.sk, prípadne písomne. Vašu žiadosť vyriešime bez zbytočného zdržania a v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä čl. 12 GDPR)